Prosjektleder

Job title
Prosjektleder
Work place
Prosjektbasert
Application due
Åpent

Prosjektleder har overordnet ansvar for prosjektet, i forberedelse og gjennomføringsfasene og skal sikre at prosjektet styres i henhold til premissene gitt i kontrakt, ledelsessystem og myndighetskrav.

Prosjektleder har overordnet ansvar for prosjektets økonomi og skal sikre at prosjektet styres i henhold til de forutsetninger som ligger til grunn i kalkylen, Eyvis tilbud og kontrakt med kunden

Prosjektleder har også ansvaret for å lede og koordinere prosjektteamet, samt å kommunisere med ulike interessenter (leverandører, samarbeidspartnere, etc.) for å sikre at alle parter er informert om status og fremdrift i prosjektet.

Prosjektleder skal sørge for at prosjektet gjennomføres i tråd med Eyvis verdier.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Planlegge og organisere prosjektet, inkludert å utvikle prosjektplaner og tidsplaner.
 • Ledelse og koordinering av prosjektteamet og underleverandørene.
 • Sørge for at prosjektet utføres i samsvar med relevante lover, reguleringer og standarder.
 • Kommunisere med kunder, eiere og andre interessenter for å sikre at deres behov blir møtt.
 • Overordnet ansvar for at prosjektet gjennomføres på en sikker måte i henhold til HMS-krav, samt sørge for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Identifisere og løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå underveis i prosjektet.
 • Overvåke prosjektets fremdrift og utarbeide rapporter om status og fremdrift.
 • Ansvar for at prosjektet gjennomføres innenfor budsjettet og avtalt kvalitet.

Aktiviteter

Rollebeskrivelse for Prosjektleder definerer hvilke oppgaver og ansvar Prosjektleder har i prosjekt.

Budsjettansvar

Overordnet ansvar for at prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammene.

Økonomiske fullmakter er angitt i Eyvis fullmaktsmatrise., og som prosjektleder har du mandat til å inngå nødvendige avtaler og kontrakter i henhold til den enhver tid gjeldende fullmaktsmatrise.

Personalets ansvar

Har ikke formelt personalansvar, men har daglig personalledelse av prosjektorganisasjonen.

Myndighet

Iht. fullmaktsmatrise.

Arbeidsforhold

Alle involverte ressurser i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter.

Faglige kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master innen prosjektledelse, prosessledelse, industriell økonomi, bygg- og anleggsfag eller andre relevante ingeniørfag.
 • Minimum 5 års erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter.
 • Sertifisert i Prince II eller lignende prosjektleder sertifisering
 • Erfaring med entreprisekontrakter og relevante lover, reguleringer og standarder.
 • Vise til gjennomførte prosjekter med gode økonomiske resultater.
 • Erfaring fra akvakultur eller annen prosessindustri er en fordel, men ikke et krav.
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper, særlig i prosjektledelse verktøy.

Personlige kvalifikasjoner

 • Ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Må evne å utvise lederskap, ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å skape et godt samarbeids klima, samt løse eventuelle konflikter.
 • Gjennomføring. Må evne å drive utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater. Prosjektlederen må også være i stand til å håndtere uforutsette hendelser og til å tilpasse seg endringer underveis.
 • Analytisk. Må fremstå analytisk med evne til problemløsning, samt kunne arbeide faktabasert med god prosessforståelse.
 • Struktur. Må være strukturert og målrettet med evne til å arbeide fokusert og systematisk med tidsfrister
 • Initiativ. Må være initiativrik og proaktiv, se muligheter, ta initiativ og igangsette målrettede aktiviteter og tiltak